Cenník september

Klubový príspevok za plavecký kurz prosíme uhradiť do 15. -teho dňa príslušného mesiaca na účet ŠK RAJA, alebo osobne na plavárni.

IBAN SK5583300000002500432802, VS: mesiac rok napr: 092018, ŠS dátum narodenia, prípadne osobne na plavárni.

Súrodenecká zľava 10% (dve deti) 12% (3 a viac detí)
*Odrátané hodiny v mesiaci september

3.9.2018 sanitačný deň

pondelky

22,50 €

stredy

30,00 €

piatky

30,00 €

pondelky-stredy

49,00 €

pondelky-piatok

49,00 €

stredy-piatky

56,00 €