december

Klubový príspevok za plavecký kurz prosíme uhradiť do 15. -teho dňa príslušného mesiaca na účet ŠK RAJA, alebo osobne na plavárni.

IBAN SK5583300000002500432802, VS: mesiac rok napr: 122018, ŠS dátum narodenia, prípadne osobne na plavárni.

Súrodenecká zľava 10% (dve deti) 12% (3 a viac detí)
*Odrátané hodiny v mesiaci december

3.12.2018 sanitačný deň a 24 -31.12.2018 Vianočné prázdniny

pondelky

15,00 €

stredy

22,50 €

štvrtky

22,50 €

piatky

22,50 €

pondelok-streda

35,00 €

pondelok-piatok

35,00 €

streda-štvrtok

42,00 €

streda-piatok

42,00 €

štvrtok-piatok

42,00 €