január

Klubový príspevok za plavecký kurz prosíme uhradiť do 15. -teho dňa príslušného mesiaca na účet ŠK RAJA, alebo osobne na plavárni.

IBAN SK5583300000002500432802, VS: mesiac rok napr: 12019, ŠS dátum narodenia, prípadne osobne na plavárni.

Súrodenecká zľava 10% (dve deti) 12% (3 a viac detí)
*Odrátané hodiny v mesiaci december

1-7.1.2019  Vianočné prázdniny

pondelky

22,50 €

stredy

30,00 €

štvrtky

30,00 €

piatky

22,50 €

pondelky-stredy

49,00 €

pondelky-štvrtky

49,00 €

pondelky-piatky

42,00 €

stredy-štvrtky

56,00 €

stredy-piatky

49,00 €

štvrtky-piatky

49,00 €